Avancerad on-page optimering för texter 2021

Avancerad onpage sökmotoroptimering för texter 2021

Sökmotorerna som används för att navigera på webben har som uppgift att förmedla vad olika webbsidor handlar om. Eftersom sökmotorer inte har möjlighet att läsa webbsidor som människor så måste sökmotoroptimerarna tydliggöra med struktur och ledtrådar för att underlätta för sökmotorerna att tolka webbsidornas innehåll. Det är viktigt att de sökningar som görs ger relevanta resultat. Något som är ett viktigt inslag och primärt syfte inom sökmotoroptimering. I den här artikeln presenteras onpage-metoder inom SEO som kan kombineras på olika sätt.

Utöver SEO rekommendera Google Ads optimering.

Google sök

För att ranka högt bland sökresultaten måste sökmotoroptimeraren förstå tekniker och använda de rätta verktygen för att på bästa möjliga sätt visa sökmotorerna vad en webbsidas innehåll relaterar till. Inom SEO är det allmänt känt att Google inte avslöjar detaljer om vad som exakt utgör deras algoritm som värderar hur de rankar olika sökresultat. Däremot finns det mängder av studier och observationer som undersöker diverse processer för att bättre förstå algoritmen. Den som läser denna artikel bör dock ha i åtanke att metoderna som presenteras här inte är utömmande för hur Google avgör relevans On-Page.

Vi inleder med de grundläggande metoderna och tar oss vidare till de mer avancerade.

1 – Användning av nyckelord

Grundidén med nyckelord är att de bör vara relevanta för webbsidans tema. I praktiken innebär det att nyckelorden måste placeras i rubriker, titeltaggar, och i alt-attribut för att beskriva bildfilers innehåll. Dessutom måste relevanta nyckelord förekomma i löpande text.
Med tiden har dock undersökningar visat att placeringar av sökord i mindre utsträckning influerar Googles ranking av webbsidor. Därmed inte sagt att det är överflödigt men det är ändå viktigt att ha i åtanke att inte överoptimera nyckelorden. Självfallet bör en webbsida innehålla relevanta nyckelord men det har inte avgörande bärkraft för en webbsidas potential att ranka bra.

nyckelord on-page SEO

2 – TF-IDF

En del av Googles algoritm utgår från en formel som kallas TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency). Formelns syfte är inte att mäta hur ofta ett nyckelord förekommer utan istället avgöra hur viktigt ett sökord i jämförelse med hur ofta ett nyckelord förväntas förekomma. Vissa nyckelord som förekommer på en webbsida kan ha ett högt värde av TF-IDF och har därför ha högre signifikans än andra nyckelord.

förekomst av sökord för sökordsdensitet

Ur sökoptimeringssynpunkt bör TF-IDF ses som en viktig komponent för andra mer avancerade On-Page-metoder men gör egentligen ingen skillnad för optimeringen på egen hand.

3 – Synonymer och variationer av fraser

Google har tillgång till enorma mängder information i syfte att kunna avgöra vad en användare faktiskt avser med en sökning. Men faktum är att synonymer påverkar upp till 70 % av sökresultaten, vilket medför problem när användaren söker på andra ord som ur SEO-synpunkt inte är önskvärda.
Sökmotorerna består av en ofantlig samling synonymer och variationer av olika fraser vilket innebär att de kan matcha innehåll med sökningar även när användaren söker på andra ord än vad en webbsida faktiskt innehåller. Det innebär att det är till stor fördel att använda sig av naturligt varierande språk istället för att strikt upprepa nyckelorden. Till exempel kan ”kattbilder” avse detsamma som ”bilder av katter”, ”kattfoton” o.s.v.
Googles nuvarande algoritm Hummingbird flätar samman olika utfall inom vissa kontexter för att identifiera synonymer åt sökningar. För att öka sannolikheten att användaren dirigeras till en önskvärd webbsida så följer algoritmen vissa regler för att utse vilka webbsidor som ska hamna högst bland sökresultaten

4 – Webbsidors segmentering

Det är inte enbart valet av nyckelord som är av betydelse utan även var på webbsidan de placeras. En webbsida är uppbyggd av bland annat Headers, Footers och Sidebars. Sökmotorerna utvecklas ständigt för att på bästa sätt avgöra vilken del eller vilka delar av en webbsida där det är viktigast med placering. Både Google och Microsoft har riktlinjer för när en webbsida har uppfyllt dessa aspekter på ett relevant sätt och kan således bedöma om webbsidan är bra optimerad i det avseendet.
Innehåll som placeras i en webbsidas Main Body värderas högre än vid alternativa placeringar. Det är även viktigt att undvika att upprepa text eftersom det överlag är ofördelaktigt ur SEO-synpunkt.
Segmenteringen blir ännu mer betydelsefull när det handlar om mobilanpassade webbsidor. Det är nämligen inte helt ovanligt att en webbsidas mobilversion inte visas i sin helhet, vilket beror på bristfällig kodning. Sökmotorerna har som syfte att förse användarna med delar av webbsidor som är både synliga och viktiga. Därför krävs specifik fokusering på texter i Main Body.

5. Semantiska avstånd

Det förekommer ”osynliga” relationer mellan ord och fraser i en text som utgör vad som kallas ett semantiskt avstånd. Det är en mer abstrakt företeelse till skillnad från det faktiska fysiska avståndet mellan ord och fraser. Det semantiska avståndet fokuserar istället på hur vissa HTML-element hör ihop med vissa termer inom exempelvis meningar och paragrafer.
Man kan till exempel undra hur sökmotorerna vet att ”Fotboll” relaterar till ”Sport” om de bägge fraserna inte förekommer i samma mening. Inom olika HTML-element mäter sökmotorerna avståndet mellan olika ord och fraser. Ju närmare det semantiska avståndet är desto närmare väljer sökmotorerna att relatera vissa ord och fraser. Man bör dock ha i åtanke att fraser som förekommer i samma paragraf på en webbsida relateras närmare än fraser som är separerade och som förekommer inom andra HTML-element.

6. Samhörigheter och indexering baserad på fraser

Sökmotorer indexerar även webbsidor baserat på fullständiga fraser och rankar dessutom webbsidorna utifrån dess relevans. Sökmotorerna har möjlighet att utifrån vissa sammanträffanden förutse vilka fraser som relaterar till varandra. Till exempel så har ”Gustav IV Adolf” en samhörighet med frasen ”Kungar under 1700-talet”. En webbsida som innehåller den senare frasen har en ökad sannolikhet att i något avseende handla om ”Gustav IV Adolf” – till skillnad från webbsidor som saknar relaterade fraser.
I kombination med in-länkar från webbsidor med relaterande och samhörande fraser skapas kraftfulla kontextuella samband.

7. Entity Salience

Sökmotorerna upptäcker ständigt nya sätt att avgöra relevanta teman. Inte enbart genom att analysera nyckelord utan även genom att finna hur olika entiteter i innehållet relaterar. Entity Salience är en teknik som tar steget längre än traditionell nyckelordsanalys såsom TF-IDF. Tekniken syftar till att göra en avvägning mellan kända relationer mellan entiteter. Vad som avses som en entitet i en text är det som är avskilt men samtidigt väldefinierat. En entitet tilldelas mer signifikans ju starkare relation den har till andra entiteter.

Avanceras on-page seo struktur

Praktiska tips på bättre optimering On-Page

Övergången från grundläggande placeringar av nyckelord till mer avancerade åtgärder är egentligen relativt enkelt att addera till en webbsidas innehåll. Det är dock inte alla som har tillräckliga verktyg för att kalkylera semantiska relationer och förekomsten av entiteter. Men det finns några enkla alternativa steg att följa:

1. Sökordsanalys

Som tidigare påpekats så utgör enskilda nyckelord inte en tillräcklig grund för bra ranking. Men det är ändå en viktig del för helheten och därför krävs en noga och utförlig sökordsanalys. Man måste veta vilka termer man har för avseende att ranka bra på, och analysera vilken grad av konkurrens dessa har. Dessutom vill man veta hur populära vissa söktermer är. Målet är att matcha sin webbsidas innehåll med de ord och fraser som sökmotorernas användare söker på.

2. Analysera bortom konkreta nyckelord

Ett gott tips är att försöka upptäcka olika nyckelordsteman. Upptäck de sekundära nyckelorden som relaterar till de huvudsakliga nyckelorden. Att beskriva en webbsidas tema kan såklart göras på flera olika sätt och med varierande termer. Det är därför viktigt att fråga sig vilken uppsättning av varierande ord som kan användas för att beskriva webbsidan. Dessa sekundära nyckelord används med fördel för att bygga upp innehåll runt det centrala temat.

3. Försök besvara så många frågor som möjligt

Bra innehåll på en webbsida besvarar eventuella frågor som användarna av sökmotorerna ställer. En webbsida med semantiskt relevant innehåll har bäst förutsättningar att kunna besvara dessa frågor.

En webbsida som rankar högt bland sökmotorernas resultat reflekterar att den innehåller de bästa och mest relevanta svaren. Det är dock inte ovanligt att man i sin optimering blir ignorant inför sin webbsidas användarvänlighet, vilket oftast beror på att man är upptagen med att ta sig fram bland konkurrensen om placeringar. Genom att försöka besvara mer frågor ökar användarvänligheten.

4. Använd naturligt och varierat språk

När man ägnar sig åt sökordsanalys kan det vara till hjälp att identifiera varierande sökord som refererar till webbsidans nisch, och om lämpligt inkludera dessa till webbsidans innehåll. I det här skedet av optimeringen är dock semantisk sökordsanalys inte nödvändigt.

5. Viktigt innehåll ska placeras i webbsidans viktigaste sektion

I möjligaste mån bör viktigt innehåll inte placeras i exempelvis Footers och Sidebars. Det är ingen idé att försöka lura sökmotorerna med exempelvis CSS- eller JavaScript-trick. En god tumregel är att det viktigaste innehållet bör placeras där det har bäst synlighet och är lättast åtkomligt för besökarna.

6. Strukturera innehållet korrekt

Det är viktigt att ha i åtanke att sökmotorerna ska förstå en webbsidas huvudsakliga tema. Därför måste Headers, paragrafer, listor och tabeller vara noggrant strukturerade. Dessutom måste en webbsidas textinnehåll vara grammatiskt korrekt och fritt från stavfel. En i övrigt viktig tumregel är att utgå från att skriva texter för människor snarare än för sökmotorer.

Lär mer om vår sökmotoroptimering och om Sunbird Webbyrå.

Digital analys: Du har 8 sekunder på dig att fånga besökarens intresse innan den lämnar

Koncentrationsförmågan har blivit sämre Koncentrationsförmågan har minskat kraftigt senaste året vilket är något den webbplats man gör måste möta. Enligt

Webbyrå med fokus på ökar försäljning
Så dubblar du din hemsidas försäljning med konverteringsoptimering (CRO) 2021

Syftet med denna guide kommer vara att förmedla den kunskap, tekniker och verktyg ni behöver för att dubbla er hemsidas